Kolonie profilaktyczne w 2019 roku

Zapraszamy instytucje publiczne, gminy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe do współpracy w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich i wymagających wsparcia.

Proponujemy kolonie w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych w całej Polsce m.in. nad morzem, w górach, na Mazurach, Lubelszczyźnie. Realizujemy atrakcyjny program turystyczno – wypoczynkowy i sprawdzony program wychowawczo – profilaktyczny.

Program naszych kolonii jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020 oraz Ustawą o zdrowiu publicznym. Realizuje zalecenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kolonie profilaktyczne organizowane przez Stowarzyszenie im. Teresy Kras mogą być finansowane ze środków będących w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego, w tym ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Realizujemy zadania publiczne w oparciu o przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie może również występować jako realizator zadań  z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z art. 3 Ustawy o zdrowiu publicznym.